Uroczystość Trójcy Świętej

Jeden Bóg w trzech równych sobie Osobach. Słowami Credo: „Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi (..) I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego(..) Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę (…)”  wyznajemy główną, a tym samym największą tajemnicę wiary i życia każdego chrześcijanina. Po ludzku dogmat o Trójcy Świętej trudny do pojęcia, jednak w oczach Trójjedynego nie ma rzeczy niemożliwych. Jedynie za sprawą samego Boga, możemy Go poznać, jako Ojca – Stworzyciela, Syna –Człowieka –Zbawiciela i Ducha Świętego, będącego węzłem miłości scalającym Ojca i Syna. Według KKK 254 „Jedność Boska jest trynitarna”.

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kierujmy nasze modlitwy do Boga, prosząc o dar zrozumienia największej tajemnicy wiary chrześcijańskiej. Bądźmy czynnymi apostołami, pełnymi nadziei i ufności w Jego zbawcze działanie w naszym życiu. Wzrastajmy w wierze i dzielmy się Nim z bliźnimi. Dostrzegajmy Żywego Boga w codzienności. Dajmy się prowadzić i wsłuchujmy się w Jego Głos, powierzając Panu swą drogę.