Stella Maris

Jesteśmy dobrowolnym, indywidualnym stowarzyszeniem wiernych, zrzeszającym osoby świeckie i duchowne, działającym przy parafii Vår Frue Kirke w Ålesund za zgodą Proboszcza Parafii i pod kierownictwem Duszpasterza Wspólnoty. Wspólnota Stella Maris powstała w 2015 roku po przeprowadzonym kursie ewangelizacyjnym przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji i jest wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną wpisującą się w nurt „nowych wspólnot” w Kościele Katolickim, wyrosłych z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej.

Nasze cele są zbieżne z celami Kościoła Katolickiego i zmierzają do uświęcenia członków wspólnoty oraz do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Realizując ten cel pragniemy:

 • Wspierać członków wspólnoty w indywidualnym wzroście w wierze, nadziei i miłości.
 • Osobiście pogłębiać relację z Jezusem Chrystusem naszym Panem i Zbawicielem.
 • Osobiście przyjąć osobę Ducha Świętego oraz modlić się za innych aby doświadczyli tej samej mocy Boga.
 • Podejmować dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego. Angażując się szczególnie w misję Kościoła poprzez głoszenie Ewangelii słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.
 • Uczestniczyć w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym oraz czerpać z katolickiej tradycji modlitwy i duchowości.
 • Podejmować stałą formację w nauce katolickiej pod kierownictwem Kościoła i uczestniczyć w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Rozeznawaniu konkretnych działań apostolskich towarzyszy wsłuchiwanie się w potrzeby i propozycje Kościoła lokalnego.

Wspólnota jest dla Ciebie! Jest ona miejscem rozwoju nowego człowieka w każdym z nas. Tu spotykamy się na modlitwie, aby wielbić Pana i przyjmować umocnienie w Duchu Świętym. To tu, we wspólnocie karmimy się nauką Chrystusa, aby wzrastać w wierze.

Wspólnotę Stella Maris w ścisłym znaczeniu tworzą osoby, które są członkami Kościoła Katolickiego i wyrażają oficjalną chęć przynależenia do wspólnoty.

Wyróżniamy Pełnoprawnych Członków Wspólnoty oraz Członków Sympatyków:

 • PEŁNOPRAWNI CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY to osoby które uczestniczą w regularnej formacji wspólnoty, biorą na siebie odpowiedzialność poprzez gotowość do służby w niej i przyjmują na siebie zobowiązania wynikające z Statutu Wspólnoty Stella Maris.
 • CZŁONKOWIE SYMPATYCY mają możliwość uczestniczenia w otwartych spotkaniach wspólnotowych, angażują się w inicjatywy Wspólnoty Stella Maris i włączają się w modlitwę wspólnotową.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jako dobrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem zgodnie z darem, jaki każdy z was otrzymał. Jeśli kto przemawia, niech przekazuje słowo Boże. Kto usługuje, niech to czyni z mocą otrzymaną od Boga, aby we wszystkim był wychwalony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. (1P 4,10-11)

Pragniemy tworzyć przestrzeń do formacji i posługi, powołując następujące diakonie:

 • MUZYCZNĄ – odpowiadającą za oprawę Adoracji przed Najświętszym Sakramentem, spotkań wspólnotowych, organizowanych kursów oraz na prośbę Kapłana również podczas Mszy Świętej.
 • LITURGICZNĄ – odpowiadającą za oprawę Mszy Świętej.
 • MODLITWY – odpowiadającą za prowadzenie Adoracji przed Najświętszym Sakramentem oraz modlitwę wstawienniczą.
 • GOSPODARCZĄ – odpowiadającą za sprawy organizacyjne w trakcie kursów oraz inicjatyw podejmowanych przez Wspólnotę Stella Maris.
 • MIŁOSIERDZIA – odpowiadającą za rozeznawanie potrzeb pomocy w naszym środowisku, koordynacje pomocy, jak również przekładanie propozycji rozdysponowania zgormadzonej jałmużny.
 • MEDIALNĄ – opowiadającą za administrację strony internetowej, profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz forum dyskusyjnego wspólnoty.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. (Mt, 7, 24-27)

Aby budować swoje życie na fundamencie którym jest Jezus Chrystus, przeżywamy formacje w sposób indywidualny i wspólnotowy:

 • Codzienna medytacja w oparciu o teksty zawarte w podręcznikach formacyjnych.
 • Spotkania modlitewne w skład których wchodzi:
  • dzielenie owocami medytacji w małej grupie
  • konferencja podsumowująca dany tydzień rozważań
  • modlitwa wspólnotowa
 • Adoracje przed Najświętszym Sakramentem
 • Kursy ewangelizacyjne i rekolekcje.
 • Osobista lektura.
 • Agapy i spotkania integracyjne wspólnoty.
 • Posługa w diakoniach.
 • Ewangelizacja.

Wspólnota jest oddana pod szczególną opiekę Najświętszej Marii Panny.

Znakiem Wspólnoty Stella Maris jest ikona Matki Bożej Czułej – Eleusa, co z greckiego oznacza okazywanie czułości, dobroci, miłosierdzia i współczucia. Stąd też szczególnym charyzmatem wspólnoty jest świadczenie o Bogu poprzez budowanie relacji międzyludzkich.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Łk 11, 9-11)

Jako wspólnota modlimy się w intencji stałej o:

Wiarę, nadzieję i miłość nas samych jako członków wspólnoty i naszych rodzin. O głębokie nawrócenia w naszej parafii Vår Frue Kirke w Ålesund i diecezji Trondheim Stift.

Chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję korzystając ze skrzynki modlitw. We wszystkich przesłanych intencjach modlimy się indywidualnie oraz wspólnotowo w trakcie Adoracji przed Najświętszym Sakramentem.